Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, który powinien zawierać:

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska),
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje wniosek wraz z załącznikami i wydaje decyzję.


OPŁATY

 • kwota 205 zł,
 • kwota 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatne w dniu składania wniosku na rachunek organu.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).


DODATKOWE INFORMACJE
Opłata 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatne w dniu składania wniosku na rachunek organu.


DRUKI DO POBRANIA

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien określać:

 • miejscowość, której ma dotyczyć,
 • dokładne numery ewidencyjne działek,
 • promień zasięgu otoczenia.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje wniosek wraz z załącznikami i wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


OPŁATY
Za wypis:

 • kwota 30 zł - do 5 stron,
 • kwota 50 zł - powyżej 5 stron.

Za wyrys:

 • kwota 20 zł, nie więcej niż 200 zł - za każdą część odpowiadającą formatowi A4.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10.05.2012 r. poz. 647 ze zmianami).


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał zmienianej decyzji o warunkach zabudowy,
 • zgoda (zgody) stron postępowania na zmianę decyzji.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje wniosek wraz z załącznikami i wydaje decyzję zmieniającą.


OPŁATY

 • kwota 56 zł,
 • kwota 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatne w dniu składania wniosku na rachunek organu.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał przenoszonej decyzji o warunkach zabudowy,
 • zgoda właściciela decyzji o warunkach zabudowy na jej przeniesienie,
 • zgoda dotychczasowego inwestora na przejęcie warunków zabudowy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje wniosek wraz z załącznikami i wydaje decyzję.


OPŁATY

 • kwota 56 zł,
 • kwota 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatne w dniu składania wniosku na rachunek organu.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 63 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647).


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek zawierający nr geodezyjny działki / miejsca, w którym przedmiotowa działka się znajduje oraz dane adresowe wnioskodawcy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje wniosek i wydaje postanowienie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


OPŁATY

 • kwota 17 zł za wydanie zaświadczenia,
 • kwota 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatne w dniu składania wniosku na rachunek organu.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000,
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje wniosek wraz z załącznikami i wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


OPŁATY

 • kwota 107 zł,
 • kwota 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatne w dniu składania wniosku na rachunek organu.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 51 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).


DODATKOWE INFORMACJE
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestorów (art. 52 ustawy w/w).


DRUKI DO POBRANIA

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości / zaświadczenie o numerze porządkowym

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub  inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

Uwagi:

 • Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadamia się  właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 • Osoby wskazane powyżej, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Opłaty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.

 • 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Rzgów, ul.. Konińska 8, 62-586 Rzgów, LBS Strzałkowo O/Rzgów, nr konta: 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001 lub w kasie na terenie Urzędu Gminy Rzgów.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy Rzgów ich nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 1. Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę. 
 2. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:

 • Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  
 • Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Art. 3 § 2 pkt 4, art. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Dla ustalenie numerów porządkowych należy przedłożyć:
  - wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia    2012 r. (poz. 125)
  - dla budynku istniejącego - kopię  mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub kopię mapy  z projektem podziału nieruchomości z naniesionym budynkiem
  - dla budynku w budowie lub budynku prognozowanego - kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu
 2. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:
  - wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w przypadku jeśli  wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
  - dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej


DRUKI DO POBRANIA

Przekształcenie prawa użytkowania

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podpisany przez wszystkich współużytkowników wieczystych.

Załączniki:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej, na której znajdują się lokale mieszkalne - aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla każdego z lokali,
 • wypis z danych ewidencyjnych gruntu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 83),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).


DODATKOWE INFORMACJE
Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić użytkownicy wieczyści, którym przysługuje prawo przekształcenia w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, lub  przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę oraz współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie do czasu uzyskania przez strony właściwego postanowienia sądowego (art. 199 Kodeksu cywilnego).


DRUKI DO POBRANIA

Rozgraniczenie nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Załączniki:

 • wypisy z rejestru gruntów nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich,
 • odpisy ksiąg wieczystych lub badania ksiąg wieczystych nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich (dokument zamawia się w Sądzie Rejonowym w Koninie lub badania sporządzone przez uprawnionego geodetę),
 • mapa ewidencyjna,
 • kopie uprawnień geodety.

Po wydaniu przez Urząd postanowienia o wszczęciu postępowania i upoważnienia dla geodety, geodeta wykonuje prace rozgraniczeniowe i przedkłada następujące dokumenty w celu wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (dokumenty te winny być przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu):

 • protokół graniczny lub akt ugody,
 • dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic,
 • kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.
 3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą przysługuje stronie odwołanie, które wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 29-34 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA

Podział nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości.

Załączniki (oryginały):

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
 • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla organu podziałowego),
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • dział III, rozdział 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).


DODATKOWE INFORMACJE
Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami.), załączając 2 egz. mapy z projektowanym podziałem.
Pozwolenie konserwatora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Zarządu.
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość Wójt ustali w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu, która wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale.


DRUKI DO POBRANIA

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

KIEDY JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO:
• w celu prowadzenia robót w pasie drogowym;
• w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
• w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy;
• w celu zajęć pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydawane jest na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek (oryginał) do zarządcy drogi właściwego ze względu na kategorię drogi oraz jej lokalizację o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego):

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 2. cel zajęcia pasa drogowego;
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów (2 egz.);
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

4. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:

 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (2 egz.);
 2. oświadczenie o:
 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
 2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

7. Pełnomocnictwo - jeśli osoba składająca wniosek jest pełnomocnikiem to należy dołączyć pełnomocnictwo – wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Numer konta Urzędu Gminy Rzgów: LBS Strzałkowo O/Rzgów 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji i Remontów
JOLANTA KOPACZEWSKA-BODO
Siedziba: pokój nr 4 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 26, kom. 780 805 665
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: projekty@gminarzgow.pl
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ rozpatruje złożony wniosek, wydaje decyzję wraz z uzasadnieniem i doręcza wnioskodawcy.
Organ sprawdzi kompletność wniosku oraz załączników. W przypadku braków,  wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie braki nie zostaną uzupełnione, zarządca drogi pozostawi wniosek bez rozpoznania – nie wyda decyzji.
 
OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.),
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
- uchwała nr 102/04 Rady Gminy Rzgów w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ogłoszonej w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 30.09.2004 r. (Nr 163, poz. 3488).
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno być poprzedzone uzyskaniem:
- zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam (tzw. decyzja uzgodnieniowa)
oraz
- pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (bez sprzeciwu urzędu). Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt budowlany obiektu lub urządzenia uzgadniany jest z zarządcą drogi.
Po zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka do stanu poprzedniego stanu użyteczności, najpóźniej w następnym dniu, po dniu, w którym upływa termin określony niniejszym zezwoleniem zajmując pas drogowy zobowiązany jest zawiadomić zarządcę drogi o zakończeniu ww. robót.
Zarządca drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
Za wejście w pas drogowy (lub za zajęcie pasa drogowego):
- bez zezwolenia zarządcy drogi,
- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.


DRUKI DO POBRANIA

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi

KIEDY JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z POTRZEBAMI ZARZĄDCY DROGI:
Lokalizacja w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi właściwego ze względu na kategorię drogi oraz jej lokalizację o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym (drogi gminne) należy złożyć wniosek do Gminy Rzgów o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządcy drogi składa się na wniosek (oryginał) do zarządcy drogi właściwego ze względu na kategorię drogi oraz jej lokalizację o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządcy drogi powinien zawierać, co najmniej:
a) imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem numeru NIP, Regon, PESEL;
b) cel zajęcia pasa drogowego;
c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
d) planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy załączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (2 egz.),
b) kserokopię decyzji zezwalającą na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
c) kserokopię pozwolenia na budowę urządzeń umieszczanych w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno–budowlanej bądź oświadczenie o zamiarze budowy przyłączy, zgodnie z §1 ust. 5 pkt. 2 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
d) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie. Numer konta Urzędu Gminy Rzgów: LBS Strzałkowo O/Rzgów 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji i Remontów
JOLANTA KOPACZEWSKA-BODO
Siedziba: pokój nr 4 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 26, kom. 780 805 665
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: projekty@gminarzgow.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ rozpatruje złożony wniosek, wydaje decyzję wraz z uzasadnieniem i doręcza wnioskodawcy.
Organ sprawdzi kompletność wniosku oraz załączników. W przypadku braków,  wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie braki nie zostaną uzupełnione, zarządca drogi pozostawi wniosek bez rozpoznania – nie wyda decyzji.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt 2, ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.);
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);
- uchwała nr 102/04 Rady Gminy Rzgów w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ogłoszonej w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 29.11.2004 r. (Nr 163, poz. 3488).

DODATKOWE INFORMACJE:
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z umieszczeniem opisanego powyżej urządzenia inwestor zobowiązany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia opisanego powyżej,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia opisanego powyżej (patrz: zajęcie pasa drogowego).
Uwaga:
Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

DRUKI DO POBRANIA

Zgłoszenie do wyrębu drzew w lesie

ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ, W TYM ZGŁOSZENIE DO WYRĘBU DRZEW W LESIE REALIZUJE:
Starostwo Powiatowe w Koninie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin.
tel. 0-63 240 32 00

Poniżej znajduje się wniosek, który można wydrukować i uzupełnić, a następnie osobiście złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów, pok. nr 4 na parterze.


DRUKI DO POBRANIA

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać dane:

 • dotyczące gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwodu pnia pomierzonego na wysokości 1,3 m,
 • o przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • określające przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub przyczynę i termin zamierzonego usunięcia krzewów oraz wielkość powierzchni, z której zostają usunięte krzewy.
 1. Obowiązkowo do wniosku należy dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 2. W przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością, wymagana jest w formie pisemnej zgoda współwłaściciela.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1 pkt 2, art. 83d ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.),
 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).


DODATKOWE INFORMACJE
Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie między innymi:

 1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 6. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Właściwa pielęgnacja drzew:
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.
Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej.


DRUKI DO POBRANIA

Podatek od nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA

 • Podatek od nieruchomości ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).


Podatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Podatek od nieruchomości płaci się za samo posiadanie gruntów, budynków lub budowli. Danina ta ma charakter majątkowy, niezależny od osiągania dochodów z nieruchomości. Płacą ją właściciele oraz użytkownicy wieczyści gruntów, ale i posiadacze zależni (na przykład najemcy) obiektów należących do gminy lub skarbu państwa.

Osoby prawne składają DEKLARACJĘ do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcie.
Osoby fizyczne składają INFORMACJĘ w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcie.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest:

 • I rata do 31 stycznia,
 • następne do 15-go każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala wójt w drodze decyzji. Wysokość poszczególnych rat i termin płatności podany jest w decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego).


DRUKI DO POBRANIA

Podatek rolny

PODSTAWA PRAWNA

 • Podatek rolny ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2020r., poz.333 ze zm.).


Podatnikami podatku rolnego są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Osoby fizyczne i osoby prawne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy formularze według ustalonego wzoru (druki do pobrania).

Osoby prawne składają DEKLARACJĘ do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcie.
Osoby fizyczne składają INFORMACJĘ w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcie.

Terminy płatności podatku rolnego od osób prawnych:

 • I rata do dnia 15 marca,
 • II rata do dnia 15 maja,
 • III rata do dnia 15 września,
 • IV rata do dnia 15 listopada.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala wójt w drodze decyzji. Wysokość poszczególnych rat i termin płatności podany jest w decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego).


DRUKI DO POBRANIA

Podatek leśny

PODSTAWA PRAWNA

 • Podatek leśny ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019 r., poz.888),
 • wprowadzony został Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.


Podatnikami podatku leśnego są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Grunty leśne nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

Obecnie z podatku leśnego zwolnione są: lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne, szkoły (w tym wyższe), placówki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej.

Stawka podatku z 1ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Osoby prawne składają DEKLARACJĘ do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcie.
Osoby fizyczne składają INFORMACJĘ w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcie.

Podatek leśny od osób prawnych płatny jest do 15-go każdego miesiąca.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala wójt w drodze decyzji. Wysokość poszczególnych rat i termin płatności podany jest w decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego).


DRUKI DO POBRANIA

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.).


Producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.

Wysokość zwrotu ustala się na podstawie iloczynu zakupionego oleju napędowego przez producenta (wynikająca z faktur) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju (obowiązująca w dniu składania wniosku) w ramach limitu rocznego zgodnie z ustawą.

Wnioski wraz z fakturami VAT składa się w dwóch terminach:

 • od 1 lutego do 29 lutego,
  faktury – od 1 sierpnia do 31 stycznia,
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia,
  faktury – od 1 lutego do 31 lipca.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • do 30 kwietnia w przypadku pierwszego wniosku,
 • do 31 października w przypadku drugiego wniosku.


DRUKI DO POBRANIA

Zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
   
 1. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1ha przeliczeniowego.
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
 3. Zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do Powiatowego Urzędu Pracy.
 4. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
 5. Zaświadczenie o opodatkowaniu podatnika podatkiem od nieruchomości.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podatnika niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni.

Opłata skarbowa za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wynosi 21 zł, od pozostałych – 17 zł za każdy egzemplarz.

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek Urzędu Gminy w Rzgowie:
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


DRUKI DO POBRANIA

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ po rozpatrzeniu wniosku wraz z załącznikami wydaje decyzję o wpisie do rejestru.


OPŁATY

 • kwota 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • kwota 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu),
 • kwota 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • kwota 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • rozdział 4a art. 9b i 9c ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami).


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o udzielenie zezwolenia,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po rozpatrzeniu wniosku wraz z załącznikami organ wydaje zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


OPŁATY

 • kwota 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • kwota 53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem,
 • kwota 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 8 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami).


DODATKOWE INFORMACJE
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.


DRUKI DO POBRANIA

Karta Dużej Rodziny

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).


Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Konińska 8 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Konińska 8 w godz. od 7:30 do 15:30.

Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • akt małżeństwa rodziców.

Karta przyznawana jest bezpłatnie.

Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny


DRUKI DO POBRANIA

Pomoc de minimis – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczanie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie, w przypadku nauki zawodu w wysokości:

 1. 8.081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Pracodawca – na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) – winien zawiadomić Wójta / Burmistrza / Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika,
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 6. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 7. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543),
 8. pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 9. klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.


DRUKI DO POBRANIA

Płatność podatku

Opłatę za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych należy dokonać na rachunek bankowy

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001

za pośrednictwem internetowej bankowości elektronicznej lub w siedzibie banku czy placówce pocztowej, a także w kasie Urzędu Gminy.


Dokonując płatności przelewem w treści przelewu należy wskazać:

 

 

- imię i nazwisko podatnika,

- adres zamieszkania podatnika,

- rodzaj należności (np. łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych),

- ratę podatku,

- numer nakazu podatkowego/decyzji (nie dotyczy podatku od środków transportowych).

  Terminy płatności podatku

  OSOBY FIZYCZNE:

  • podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny:
  • I rata płatna do dnia 15 marca  (w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty)
  • II rata płatna do dnia 15 maja
  • III rata płatna do dnia 15 września
  • IV rata płatna do dnia 15 listopada
  • lub płatny w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)

   

  OSOBY PRAWNE:

  • podatek od nieruchomości płatny do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia 
  • podatek rolny:
  • I rata płatna do dnia 15 marca każdego roku podatkowego
  • II rata płatna do dnia 15 maja każdego roku podatkowego
  • III rata płatna do dnia 15 września każdego roku podatkowego
  • IV rata płatna do dnia 15 listopada każdego roku podatkowego
  • podatek leśny płatny - do dnia 15 każdego miesiąca

  W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

   

  OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

  • I rata płatna do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego
  • II rata płatna do dnia 15 września każdego roku podatkowego

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

  • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (I rata)
  • do dnia 15 września danego roku (II rata);
  • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

   Wniosek o uzgodnienie trasy przyłącza

   Wniosek dotyczy lokalizacji urządzeń w pasie drogowym (zgoda projektowa), a nie zajęcia pasa drogowego na potrzeby budowy tychże urządzeń.

   KIEDY JEST WYMAGANE UZGODNIENIE TRASY PRZYŁĄCZA:
   • w celu przebiegu trasy projektowanego przyłącza/urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

   WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wypełniony wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej/wewnętrznej.
   2. Projekt wykonania przyłącza, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:10002) (kserokopia) lub mapa do celów projektowych w skali 1: 500 lub 1:1000 – 2 egz.
   3. Pełnomocnictwo - jeśli osoba składająca wniosek jest pełnomocnikiem to należy dołączyć pełnomocnictwo – wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł, numer konta Urzędu Gminy Rzgów: LBS Strzałkowo O/Rzgów 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001.

   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
   Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
   Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji i Remontów
   JOLANTA KOPACZEWSKA-BODO
   Siedziba: pokój nr 4 na parterze
   Telefon: (63) 241-90-18 wew. 26, kom. 780 805 665
   Faks: (63) 241-97-90
   E-mail: projekty@gminarzgow.pl

   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
   Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

   SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
   Organ rozpatruje złożony wniosek, wydaje decyzję administracyjną wraz z uzasadnieniem i doręcza wnioskodawcy.
   Organ sprawdzi kompletność wniosku oraz załączników. W przypadku braków,  wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie braki nie zostaną uzupełnione, zarządca drogi pozostawi wniosek bez rozpoznania – nie wyda decyzji.
   Należy pamiętać, że wydana decyzja uzgodnieniowa nie stanowi pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia. Przed planowaną realizacją robót inwestor zobowiązany jest do wystąpienia  do Urzędu Gminy ze stosownym wnioskiem na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
   W Urzędzie Gminy Rzgów wydawane są uzgodnienia dotyczące dróg będących w zarządzie gminy.

   OPŁATY:
   Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

   TRYB ODWOŁAWCZY:
   Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.

   PODSTAWA PRAWNA:
   - art. 19, art. 35, art. 38 ust. 2 i art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.),
   - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
   - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021. 1923 ze zm.).
   DODATKOWE INFORMACJE:
   1. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) w przypadku budowy/przebudowy lub remontu drogi, jeżeli zachodzi konieczność przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
   2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. nr 2351 ze zm.). Wydana decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ww. ustawy.
   3. Za szkody powstałe na skutek prowadzonych prac związanych z budową/przebudową infrastruktury technicznej na zasadach ogólnych odpowiada właściciel urządzenia.
   4. Inwestor zrzeka się w związku z wykonanymi robotami wszelkich roszczeń finansowych wobec Gminy Rzgów, w tym kosztów związanych z prowadzonymi robotami i nadzorem nad budową/przebudową urządzeń technicznych.

   DRUKI DO POBRANIA


   Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

   Pogoda w naszej Gminie

   22
   luty 2024

   Dziś są imieniny:
   brak wydarzeń

   DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


   Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
   strzałka do góry