Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Nabór wniosków na realizację zadań statutowych spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów

Wójt Gminy Rzgów ogłasza nabór wniosków na realizację zadań statutowych spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów.

I.WARUNKI UBIEGANBIA SIĘ O DOTACJĘ
:
1.Zgodnie z § l Uchwały nr 288/14 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 lipca 2014 r., w sprawie przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych mogą ubiegać się spółki wodne spełniające łącznie następujące warunki:

-działają na terenie Gminy Rzgów,

-złożą wniosek  o  dofinansowanie  wraz  z  harmonogramem   i  kosztorysem zadania na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu

- zabezpieczą na wykonanie zadania, na które ma być udzielona dotacja, środki własne w wysokości nie mniejszej niż 25 % kosztorysowej wartości całości zadania.

2.Dotacja może być przyznana jedynie na zadanie w całości wykonywane na terenie Gminy Rzgów.

3.Dotacja może być przyznana w wysokości do 75 % wartości zadania .

4. Wysokość    dotacji    określa    się    na   podstawie    przedstawionego    przez wnioskodawcę wniosku.

Na realizację zadania finansowanego przez Gminę Rzgów w roku 2016 przeznacza się środki finansowe w wysokości 10 tyś. zł

II.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Oferty wraz z wnioskiem na dotację celową na realizację zadań statutowych spółki wodnej w zamkniętej i opisanej kopercie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzgów ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów pokój nr. 15 z dopiskiem „Nabór wniosków na realizację zadań statutowych spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2016 r., do godziny 15.00.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia .

Wzór wniosku stanowi załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia.

III.  WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy,
  2. upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
  3. oświadczenia , że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

IV.  TRYB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

l .Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Rzgów. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rzgów, informując w formie pisemnej wszystkich wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku.

2. Wyniki naboru wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów.

3.Przekazanie dotacji odbędzie się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Rzgów, a spółką, której przyznano dotację.

Y.ROZLICZENIE DOTACJI:

1.Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.

2.Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

3.Do w/w sprawozdania należy dołączyć:

a)   uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji.

b)   uwierzytelnione   kserokopie   protokołu   odbioru   zadań,   w   tym   zadań cząstkowych, jeżeli ze względu na ich rodzaj wymagane było sporządzenie protokołu.

Spółka wodna otrzymująca dotację zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia zadania w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie nie później niż 15 dni od terminu określonego w umowie na wykonanie zadanie.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

08
luty 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry