Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Pomoc de minimis – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczanie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie, w przypadku nauki zawodu w wysokości:

 1. 8.081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Pracodawca – na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) – winien zawiadomić Wójta / Burmistrza / Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika,
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 6. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 7. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543),
 8. pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 9. klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry