Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Podział nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości.

Załączniki (oryginały):

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
 • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla organu podziałowego),
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • dział III, rozdział 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).


DODATKOWE INFORMACJE
Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami.), załączając 2 egz. mapy z projektowanym podziałem.
Pozwolenie konserwatora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Zarządu.
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość Wójt ustali w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu, która wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry