Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Nabór na stanowisko - asystent rodziny

Rzgów, 16 czerwca 2020 r.

 

 

 KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RZGOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
Stanowisko pracy: asystent rodziny
Czas pracy: ½ etatu
Praca od 1 lipca 2020 r.

I. Wymagania niezbędne: 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  - wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  - wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.    

II. Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami i/lub dziećmi (w tym staż pracy, wolontariat lub inne formy aktywności),
 3. obsługa komputera,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
 5. umiejętność pracy w zespole, asertywność, zaangażowanie,
 6. umiejętność stosowania interpretacji przepisów prawnych regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku, znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 10. poprawna komunikacja pisemna,
 11. łatwość nawiązywania kontaktów,
 12. wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych czynności:

Główne zadania asystenta rodzin reguluje art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111). Asystenci rodziny wykonywać będą obowiązki zgodne ze standardami, dobrymi praktykami i wytycznymi opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym.

IV.  Informacja o warunkach pracy:

 1. zadaniowy system czasu pracy,
 2. praca w terenie również w godzinach popołudniowych,
 3. praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie,
 4. praca wymaga częstego przemieszczania się niezależnie od warunków atmosferycznych.

 V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. podpisaną klauzulę informacyjną,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY”) należy składać: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konińska 8, 62-586  Rzgów  w terminie do 26.06.2020 r. do godz. 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS lub data stempla pocztowego.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani drogą telefoniczną na podany numer kontaktowy lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

                                      Kierownik
                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                      w Rzgowie
                                     /-/ Joanna Stałanowska

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

12
lipca 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry