Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody  
  użytkowej,

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, pyłów, dwutlenki siarki,
  co z kolei zapobiegnie zanieczyszczeniom środowiska.

- poprawa zdrowia i życia człowieka w związku ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery,

- zwiększenie efektywności energetycznej,

- poprawa jakości powietrza,

- zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii (węgiel, gaz, ropa),

- podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych dzięki
  skorzystaniu ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej  i geotermalnej,

- propagowanie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej,

- wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego,

- promocja regionu wielkopolskiego jako przyjaznego dla środowiska i inwestującego w nowoczesne
  technologie ekologiczne, dbającego o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska,

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Rzgów oraz Grodziec w zakresie zaspokojenia
  ich potrzeb energetycznych,

- minimalizacja kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne,

- podniesienie oszczędności mieszkańców i zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego,

- podniesienie poziomu życia mieszkańców, których oszczędności z tytułu zmniejszonych rachunków za
  energię przełożą się na konsumpcję,

- podniesienie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych Gminy Rzgów oraz Grodziec poprzez
  ograniczenie emisji zanieczyszczeń,

- realizacja celów zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów oraz Grodziec

- ograniczenie zmian klimatycznych,

Realizacja projektu całkowicie wpisuje się w cele klimatyczne określone w Strategii Europa 2020, której cele w odniesieniu do zmian klimatu i związanego z zagadnieniami klimatycznymi zrównoważonego wykorzystania energii zostały sformułowane w odniesieniu do stanu na rok 2020 w sposób następujący:

- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30%,
  jeśli warunki będą sprzyjające).

- Osiągnięcie 20% poziomu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

- Wzrost efektywności energetycznej o 20%.

Planowane do realizacji zadania, polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych skutkują ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery takich jak: CO2, NOx, SOx oraz pyłów. Wymienione technologie korzystają z paliw alternatywnych.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii na obszarze realizacji projektu. Realizacja projektu w sposób bezpośredni przyczyni się również do propagowania wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi ponadto zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, co zapewni efekty ekologiczne projektu. Projekt będzie miał wpływ na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych dzięki skorzystaniu ze źródeł odnawialnych. Działania podjęte w projekcie wypromują region, jako przyjazny dla środowiska i inwestujący w nowoczesne technologie ekologiczne, dbający o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska.

Najistotniejszymi wskaźnikami z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska będzie wyeliminowanie emisji gazów do atmosfery, co ma miejsce przy produkcji energii metodami tradycyjnymi. W wyniku realizacji projektu zostanie więc osiągnięty wymierny efekt ekologiczny w postaci całkowitego zaprzestania emisji gazów do atmosfery, w tym dwutlenku węgla.

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Lata realizacji

Suma

2018 r.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

155

155

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

szt.

399

399

 

Planowane rezultaty projektu:

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Rok bazowy

Rok docelowy

2018

2019

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Tony ekwiwalentu

CO2/rok

0,00

1307,38

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych Instalacji wykorzystujących OZE

MWht/rok

0,00

417,76

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

MWhe/rok

0,00

1334,20

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

MWt

0,00

0,60

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

MWe

0,00

1,33

 

Całkowita wartość projektu: 7 846 340,16 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 7 087 677,00 PLN

Kwota dofinansowania: 6 024 525,45 PLN


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  marca 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry