Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Sławsk. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z likwidacji nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym eliminacji źródeł zanieczyszczania. Brak sieci kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych problemów hamujących rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Ponadto powstanie oczyszczalnia mogącą sprostać potrzebom aglomeracji.

Cele dodatkowe osiągnięte w wyniku realizacji projektu to:

- zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców gminy,

-zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej gminy,

- poprawa stanu środ. nat. poprzez eliminację zrzutu ścieków nieoczyszczonych obszaru gminy,

- poprawa standardu życia mieszkańców gminy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby oraz zapewnienie odpowiedniej  jakości wody pitnej w aglomeracji, zgodnie z KPOŚK.

Cele środowiskowe:

•uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;

•poprawę stanu środ. nat.;

•poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

•poprawę jakości gleby;

•zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środ.;

•zapobieganie zanieczyszczeniom środ. i ochrona przyrody;

•odprowadzanie wytworzonych ścieków do obiektu do tego celu przystosowanego, odpowiadającego normom polskim i europejskim;

•zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej;

Cele społeczno gospodarcze to:

•stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego;

•zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej;

•stworzenie warunków rozwoju turystyki;

•zwiększenie atrakcyjności osadniczej;

•podniesienie poziomu skanalizowania;

•poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia;

•poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców regionu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych, co wiąże

się z podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego;

•zmniejszenie kosztów środ. dla gospodarki;

•dywersyfikacja rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego i agroturystyki;

•sprawne funkcjonowanie sieci wod-kan.

Rezultaty: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 240 RLM w 2020 r.; Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 280 RLM w 2020 r.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Lata realizacji

Suma

2017

2018

2019

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

km

Protokół ostatecznego odbioru robót

0.000

0.000

3.990

3.990

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych

szt.

Protokół ostatecznego odbioru robót

0.00

0.00

1,00

1,00

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

km

Protokół ostatecznego odbioru robót

0.000

0.000

3.990

3.990

 

Wartość projektu: 10 112 292,39 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 8 221 375,93 zł

Kwota dofinansowania: 5 241 127,14 zł – budżet środków europejskich

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  marca 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry