Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

INFORMACJE O PROJEKCIE NUMER RPWP.08.01.01-30-0075/16 REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014 - 2020

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci”

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 8 Edukacja / Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej / Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna oraz ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Osi Priorytetowej 8 WRPO 2014 - 2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Gmina Rzgów uzyskała dofinansowanie na utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych. Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 336 630,78 zł, kwota dofinansowania wynosi 286 136,16 zł i została przekazana na konto bankowe Gminy Rzgów w pełnej wysokości w dniu 21 listopada 2016 roku na podstawie umowy podpisanej 20 października 2016 roku.

Celem projektu było utworzenie w Gminie Rzgów dodatkowych 30 miejsc wychowania przedszkolnego dedykowanych dzieciom w wieku 3-4 lat. Nowe oddziały przedszkolne zlokalizowane są w istniejącej bazie oświatowej tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie i w Zespole Szkół w Sławsku. Ze środków pochodzących z dofinansowania wykonano remont sal oraz zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia przedszkola i zapewnienia bezpieczeństwa. W tym meble przedszkolne, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt informatyczny, audiowizualny itp. Ze środków unijnych finansowane jest również bieżące funkcjonowanie przez okres 12 miesięcy – m.in. wynagrodzenie personelu i zajęcia dodatkowe dla dzieci. Jednostka Samorządu Terytorialnego - Gmina Rzgów wnosi do projektu wkład własny wartości 50 494,62 zł w postaci pomieszczeń mieszczących się w placówkach oświatowych, w budynkach, które są własnością Gminy oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

Nowe oddziały przedszkolne funkcjonują od 1 września 2016 roku - czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 i zapewniają dzieciom realizację podstawy programowej oraz udział w zajęciach wspomagających wszechstronny rozwój dzieci, rozwijających ich pasje i zainteresowania. Do zajęć tych należą: język angielski, zajęcia plastyczne i zajęcia taneczne. Planuje się również zorganizowanie specjalistycznych warsztatów dla dzieci tj. florystyczne, żywieniowe, zdrowotne, teatralne i zawodoznawcze. W ramach projektu realizowane są także zajęcia dodatkowe dla dzieci tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia z psychologiem i logopedą.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry