Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

KIEDY JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO:
• w celu prowadzenia robót w pasie drogowym;
• w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
• w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy;
• w celu zajęć pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydawane jest na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek (oryginał) do zarządcy drogi właściwego ze względu na kategorię drogi oraz jej lokalizację o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego):

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 2. cel zajęcia pasa drogowego;
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów (2 egz.);
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

4. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:

 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (2 egz.);
 2. oświadczenie o:
 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
 2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

7. Pełnomocnictwo - jeśli osoba składająca wniosek jest pełnomocnikiem to należy dołączyć pełnomocnictwo – wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Numer konta Urzędu Gminy Rzgów: LBS Strzałkowo O/Rzgów 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji i Remontów
JOLANTA KOPACZEWSKA-BODO
Siedziba: pokój nr 4 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 26, kom. 780 805 665
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: projekty@gminarzgow.pl
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ rozpatruje złożony wniosek, wydaje decyzję wraz z uzasadnieniem i doręcza wnioskodawcy.
Organ sprawdzi kompletność wniosku oraz załączników. W przypadku braków,  wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie braki nie zostaną uzupełnione, zarządca drogi pozostawi wniosek bez rozpoznania – nie wyda decyzji.
 
OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.),
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
- uchwała nr 102/04 Rady Gminy Rzgów w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ogłoszonej w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 30.09.2004 r. (Nr 163, poz. 3488).
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno być poprzedzone uzyskaniem:
- zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam (tzw. decyzja uzgodnieniowa)
oraz
- pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (bez sprzeciwu urzędu). Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt budowlany obiektu lub urządzenia uzgadniany jest z zarządcą drogi.
Po zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka do stanu poprzedniego stanu użyteczności, najpóźniej w następnym dniu, po dniu, w którym upływa termin określony niniejszym zezwoleniem zajmując pas drogowy zobowiązany jest zawiadomić zarządcę drogi o zakończeniu ww. robót.
Zarządca drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
Za wejście w pas drogowy (lub za zajęcie pasa drogowego):
- bez zezwolenia zarządcy drogi,
- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry