Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

XLIV Sesja Rady Gminy Rzgów

W poniedziałek, 30 stycznia 2023 r. , o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rzgów.

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XLIII Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
    b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023 – 2033,
    c) w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kowalewek i Sławsk,
    d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
    e) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do właściwych placówek oświatowych,
    f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki,
    g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
    h) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Sławsku.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

28
styczeń 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry