Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Urząd Gminy w Rzgowie
ul. Konińska 8
62-586 Rzgów
powiat koniński
woj. wielkopolskie

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
ESTERA PAWEŁCZAK

Siedziba: pokój nr 10 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 28
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: administracja@gminarzgow.pl

Stanowisko ds. Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
AGATA OSTROWSKA

Siedziba: pokój nr 11 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 44
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: gok@gminarzgow.pl

Stanowisko ds. Inwestycji i Rolnictwa
JERZY KACPROWICZ

Siedziba: pokój nr 4 na parterze
Telefon: (63) 241 90 18 / wew. 26
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: rolnictwo@gminarzgow.pl

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"
AGNIESZKA SOCHA

Siedziba: pokój nr 9 na parterze
Telefon: (63) 241 90 18 / wew. 22
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: czystepowietrze@gminarzgow.pl


Urząd Gminy czynny:
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30


Uwaga mieszkańcy, wycinka drzew po zmianie przepisów

Z początkiem stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249), która wprowadziła znaczne zmiany w przepisach regulujących zasady wycinki drzew i krzewów.

Osoby fizyczne

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zostały zwolnione osoby fizyczne usuwające drzewa i krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że w ciągu całego roku można wycinać drzewa i krzewy z terenu nieruchomości. Pomimo zmiany przepisów należy w dalszym ciągu przestrzegać ochrony okresu lęgowego ptaków. W praktyce oznacza to, że prace związane z wycinką drzew prowadzone są poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków trwa od 1 marca do 15 października. Dlatego usuwanie drzew i krzewów można wykonywać od 16 października do końca lutego. Jest to szczególnie ważne na terenie naszej gminy, gdzie znajdują się obszary Natura 2000 chroniące cenne siedliska przyrodnicze oraz miejsca rozrodu i przebywania gatunków ptaków cennych w skali całej Europy.

Rolnicy

Zmiana ustawy o ochronie przyrody doprecyzowała przepisy dotyczące rolników.

Osoba fizyczna na prywatnej posesji może usuwać drzewa i krzewy bez zezwolenia, jeśli nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z Art. 3.1) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przepisów ww. nie stosuje się do: 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859); 4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2) ).

Ponadto zezwolenia nie wymaga:

 • Usuwanie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Będzie to miało zastosowanie do łąk, pastwisk i pól, które na skutek odłogowania porosły drzewami i krzewami, a w chwili obecnej właściciel chce ponownie uprawiać grunt zgodnie z jego opisem w ewidencji gruntów. Dlatego usunięcie pojedynczych drzew z terenu pól nie może być traktowane za przywracanie do użytkowania rolnego.
 • Usuwanie drzew i krzewów owocowych o ile nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków. 

Podmioty gospodarcze

Do najważniejszych zmian należy zwiększenie obwodów drzew i powierzchni krzewów, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia. Wszystkie drzewa o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130cm, który nie przekracza 50cm można usunąć bez zezwolenia. W przypadku drzew „szybkorosnących” obwód pnia, mierzony na wysokości 130cm, został zwiększony. Drzewa takie jak topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa (grochodrzew) oraz platan klonolistny, można usunąć bez zezwolenia o ile obwód pnia, mierzony na wysokości 130cm, nie przekracza 100cm. Krzewy lub krzewy rosnące w skupiskach można usuwać bez zezwolenia o ile ich powierzchnia wynosi do 25m2. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że nieruchomości objęte ochroną konserwatorską przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i wpisane do rejestru zabytków są chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Toteż wycinka drzew i krzewów z tych nieruchomości wymaga uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wycinka drzew lub krzewów a ochrona obszarowa i inne obiekty chronione (parki krajobrazowe, NATURA 2000) proszę kliknąć:
http://www.gdos.gov.pl/wycinka-drzew-lub-krzewow-a-ochrona-obszarowa-i-inne-obiekty-chronione-ZAŁATW SPRAWĘ:

 1. ZGŁOSZENIE ZAMIARU ISINIĘCIA DRZERW/KRZEWÓW
 2. WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
 1. WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 2. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 1. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  12
  lipca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry