Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie konińskim

Trwają prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do zrealizowania projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego, a także wymiaru podatków i świadczeń. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

Starostwo Powiatowe w Koninie przystąpiło do modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru całego powiatu.
Wykonawcami prac geodezyjnych są firmy:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., które prowadzi prace geodezyjne w gminach: Kleczew, Sompolno, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wierzbinek i Wilczyn (tel. 12 421-41-22)
  oraz
 • Konsorcjum firm: GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie i GGPS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, które wykonuje prace w gminach: Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów i Stare Miasto (tel. 91 432-49-00).

Zakres prac modernizacyjnych obejmie m.in. prace terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. W tym celu, granice działek nie ustalonych we wcześniejszych postępowaniach zostaną ponownie ustalone na podstawie szczegółowych zdjęć lotniczych, a ich powierzchnie zostaną określone z dokładnością do 1 m2. Zmianie mogą ulec również użytki gruntowe w działkach. Pomierzonym budynkom zostaną nadane numery ewidencyjne, a także uzgodnione zostaną ich funkcje i obliczone powierzchnie. W tym celu wykonawca prac posiadający stosowne upoważnienie podpisane z upoważnienia Starosty, może wejść na teren posesji i prosić o udzielenie informacji od właścicieli dotyczących m.in. budynków – dotyczących roku zakończenia budowy itp. W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków mogą ulec zmianie oznaczenia (numeracji) oraz powierzchni działki, zmiana powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, osoby wykonujące prace geodezyjne są uprawnieni do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością ma obowiązek umożliwić wykonanie tych prac.

Zanim, pracownicy firmy rozpoczną prace terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach, dokonają analizy udostępnionej im dokumentacji technicznej.

W celu ustalenia granic nieruchomości wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających o miejscu i terminie ustalenia granic nieruchomości.

W przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieści na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej informacje o terminie i miejscu ustalenia granic nieruchomości, dla poszczególnych, wymienionych w obwieszczeniu działek.

Z czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, wykonawcy sporządzą protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Jego treść zostanie uzupełniona o dane dotyczące działek i ich właścicieli oraz sposobu, w jaki zostały ustalone ich granice. Strony (czyli osoby, których protokół dotyczy) będą mogły, w przypadku stwierdzenia niezgodności, wnieść uwagi do treści protokołu oraz odmówić podpisania przyjęcia granic.

WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO INFORMOWANIA WŁAŚCICIELI O TRYBIE I SPOSOBIE WYKONYWANIA USTALENIA GRANIC.

Następnie po ustaleniu granic odbędzie się wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz rozpatrzenie zgłoszonych do niego uwag.

Osoby zainteresowane zostaną poinformowane o terminie i miejscu udostępnienia dokumentacji w odrębnym zawiadomieniu – w formie obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Koninie, w siedzibie gminy itp. Wyłożenie projektu operatu ma na celu weryfikację ujętych w nim danych ewidencyjnych, dającą możliwość zgłoszenia przez właścicieli niezgodności ze stanem faktycznym ustaleń poczynionych przez wykonawców prac geodezyjnych.

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione, bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc, z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji.

Następnie informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie. Ważne jest, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł zgłosić do nich zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia dokumentu w dzienniku urzędowym.

Po upływie terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo--kartograficznego, zawarte w nim dane stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie uwagi złożone po tym terminie będą traktowane, jako indywidualne wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Co dla właściciela nieruchomości wiązać się będzie z poniesieniem kosztów wynikających z zatrudnienia geodety i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej. Warto, zatem, brać czynny udział w czynnościach ustalenia granic nieruchomości oraz - już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w dzienniku – dokonać sprawdzenia danych w ewidencji pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.

Równocześnie z modernizacją ewidencji gruntów i budynków opracowywana jest numeryczna mapa zasadnicza dla powiatu konińskiego wraz z bazami danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazą danych obiektów topograficznych. Oznacza to, że wszystkie informacje o działkach, użytkach, budynkach i urządzeniach podziemnych dostępne będą w postaci mapy numerycznej.

W sprawach związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków można kontaktować się z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (tel. 63 218 66 16). Ponadto w celu uzyskania informacji i wyjaśnień można kontaktować się bezpośrednio z wykonawcą prac, którego nr telefonu został wskazany powyżej.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry