Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Gmina Rzgów wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz z 15 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu konińskiego.

Grupy najbardziej potrzebujące wsparcia to dzieci, młodzież i osoby niesamodzielne. To do nich skierowany jest projekt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu: zatrudni specjalistów do pracy z rodzinami przejawiającymi  problemy opiekuńczo - wychowawcze jako wsparcie dla asystenta rodzin. Zostanie zatrudniony asystent rodziny. Powstanie Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, czyli placówka wsparcia dziennego. Przystosowane zostaną pomieszczenia, umeblowane, wyposażone, zatrudniona zostanie wykwalifikowana kadra, specjaliści do pracy z dziećmi, zakupione zostaną materiały do zajęć dla 25 dzieci z terenu Gminy Rzgów. Ognisko będzie miało siedzibę w Domu Kultury w Sławsku, przewiduje się, iż będzie funkcjonować od marca 2017r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00. Z dziećmi będą przeprowadzane zajęcia kształcące zdolności dzieci i rodziców. Pobyt dzieci w placówce będzie nieodpłatny i dobrowolny.

Zatrudnione zostaną również 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych. Do ich zadań należeć będzie pomaganie podopiecznym w czynnościach życia domowego, pielęgnacja, mobilizacja podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Kwota dofinansowania otrzymanego przez Gminę Rzgów wynosić będzie 376.197,00 zł.

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

23
lipca 2024

Dziś są imieniny:

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry