Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzgów poprzez inwestycje termomodernizacyjne.

Na ten cel składają się cele szczegółowe:

 • ­              zmniejszenie emisji CO2 na terenie Gminy Rzgów,
 • ­              zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzgów,
 • ­              wdrażanie rozwiązań wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rzgów,
 • ­              oszczędności finansowe z tytułu zmniejszenia zużycia energii,
 • ­              lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie lepszych warunków do nauki dzieci i do pracy.

Efekty rzeczowe projektu to:

1.            Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (z wartością docelową 2),

2.            Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (z wartością docelową 0,48 MWt),

3.            Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (z wartością docelową 2,00),

4.            Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (z wartością docelową 2,00),

5.            Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (z wartością docelową 4.751,30 m2)

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Lata realizacji

Suma

2019 r.

2020 r.

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

Faktura VAT, protokół odbioru

0,00

2,00

2,00

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

MWt

Protokół odbioru, dokumentacja techniczna

0,00

0,4800

0,4800

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE

szt.

Protokół odbioru

0,00

2,00

2,00

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

szt.

Protokół odbioru

0,00

2,00

2,00

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

Audyt energetyczny ex-ante

0,00

4 751,30

4 751,30

Planowane rezultaty realizacji projektu – wpływ na otoczenie:

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Rok bazowy

Rok docelowy

2016

2021

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

EPC

Brak wzrostu zatrudnienia

0,00

0,00

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

tony ekwiwalentu CO2/rok

Audyt energetyczny budynku ex-ante

0,00

384,72

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

kWh/rok

Audyt energetyczny budynku ex-ante

0,00

1 696 558,89

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

MWh/rok

Audyt energetyczny budynku ex-ante

0,00

0,00

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

Audyt energetyczny budynku ex-ante

0,00

7 518,65

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

GJ/rok

Audyt energetyczny budynku ex-ante

0,00

7 518,65

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

MWht/rok

Audyt energetyczny budynku ex-ante

0,00

316,21

 

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna dwóch obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych w gminie Rzgów (woj. wielkopolskie): Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku.

W przypadku obu obiektów usprawnieniu termomodernizacyjnemu poddane zostaną przegrody zewnętrzne (ściany zewnętrzne, dachy/stropodachy, stolarka okienna i drzwiowa). Po modernizacji izolacyjność cieplna przegród spełni wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) dla okresu od 1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością – od 1 stycznia 2019 r.).

Dodatkowo zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza oraz służąca do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku obu obiektów obecnie wykorzystywane źródła ciepła (kotłownie olejowe) zostaną zastąpione instalacjami pomp ciepła, które w pełni zaspokoją zapotrzebowanie obiektów na energię wykorzystywaną zarówno w celach grzewczych, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Modernizacja instalacji grzewczej oraz instalacji C.W.U. uwzględnia modernizację wszystkich komponentów rzutujących na sprawności całkowite instalacji (m.in. grzejników z zaworami termostatycznymi i głowicami, przewodów, zasobnika ciepłej wody, itp.).

Realizacja wariantów termomodernizacyjnych, wskazanych w sporządzonych audytach energetycznych obiektów jako optymalne warianty usprawnień termomodernizacyjnych, przyczyni się do osiągnięcia rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 86,85% dla całego projektu (88,22% redukcji zapotrzebowania na energię w przypadku termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz 85,64% w przypadku Zespołu Szkół

w Sławsku).  Realizacja usprawnień termomodernizacyjnych obu obiektów przyczyni się do redukcji zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej o 7 518,65 GJ/rok, tj. 2 088,51 MWh/rok (z uwzględnieniem sprawności całkowitej systemu grzewczego oraz instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej).

Wartość dofinansowania: 3 590 548,33 zł


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  luty 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry