Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 07 czerwca 2018 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXXIV i z XXXV  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w 2017 r.
 7. Rozpatrzenie  projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018 - 2026,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
d) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów,
e) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzgów,
f) w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie,
g) w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Koninie,
h) w sprawie zaciągnięcia kredytu,
i) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grabienicach na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnego rejestru zabytków.

       8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
       9. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
       10. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do omówienia informacji o  działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w 2017 r. (informacja w załączniku). Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych udzielili:  Prezes ZG ZOSP – Wojciech Koszal i Komendant Gminny OSP – Andrzej Rosiński.

Następnie Rada przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte – w większości  jednomyślnie.  

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                       (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry