Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XXX Sesji Rady Gminy Rzgów.

W dniu 29 grudnia 2021r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rzgowie – Iwona Maciejewska wręczyła zaświadczenie o wyborze Mirosławowi Kozłowskiemu – nowemu radnemu Rady Gminy Rzgów, wybranemu w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 6 w Sławsku. Następnie nowy radny złożył ślubowanie.

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 6.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Rzgów.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

7. Wnioski i zapytania radnych.

8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2032.

9. Uchwalenie budżetu Gminy Rzgów na rok 2022.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2021-2036,

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,

d) w sprawie zmiany uchwały nr 6/18 Rady Gminy Rzgów z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Rzgów i ustalenia ich składów osobowych,

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad. 

 

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy przystąpiła do uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2032 oraz uchwały budżetowej na rok 2022. Po omówieniu projektów tych dokumentów przez Skarbnika Gminy, przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i pozytywnych opinii stałych komisji Rady Gminy, uchwały te przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 10 porządku  obrad. Wszystkie uchwały,  zostały przyjęte jednogłośnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

(-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  13
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry