Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XXVIII Sesji Rady Gminy Rzgów.

W dniu 3 listopada 2021r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 12 radnych.

Transmisja (proszę kliknąć)


Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji. i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVII  Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
b) w sprawie zmian w WPF  Gminy Rzgów na lata 2021-2036,
c) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzgów w roku szkolnym 2021/2022
d) w sprawie zaopiniowania cen na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy  20…- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
e) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.                                        
7. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje
10. Zamknięcie obrad.

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 6 porządku obrad. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie omówiono informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

/-/ Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry