Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XXIX Sesji Rady Gminy Rzgów.

W dniu 30 listopada 2021r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 12  radnych.

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  Gminy Rzgów w roku szkolnym 2020-2021.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 2. w sprawie zmian w WPF  Gminy Rzgów na lata 2021-2036,
 3. w sprawie zmiany uchwały nr 162/21 Rady Gminy Rzgów z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziału środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW na lata 2014-2020,    
 4. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
 6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 7. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczania podatku rolnego,
 8. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Rzgów,
 9. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzgów,
 10. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie.

     8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

     9. Wolne wnioski i informacje.

    10. Zamknięcie obrad.

 

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy przystąpiła do omówienia informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2020-2021. Temat ten omówiono przy udziale dyrektorów szkól i inspektora ds. oświaty, którzy udzielili radnym dodatkowych informacji i wyjaśnień w tej sprawie.

Następnie przystąpiono do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 7 porządku  obrad. Wszystkie uchwały, poza wymienioną w podpunkcie h)  (1 głos przeciwny) zostały przyjęte jednogłośnie..

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                                                     (-)    Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  luty 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry