Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XXIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 25 marca 2021r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za 2020 rok.

7. Informacja o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w roku 2020.

8. Informacja o działalności GOPS w Rzgowie za rok 2020.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2021-2036,

c) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rzgów na lata 2021-2024

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

e) w sprawiew sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sławsk,

g) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Sławsku,

h) w sprawie przyjęcia programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgóww 2021r.

10. Rozpatrzenie petycji i podjęcie uchwał:

a) „Alarm! Stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce”.

b) o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

c) o poparcie Rządu TymczasowegoRady Stanu Narodu PolskiegoSpołecznego Komitetu Konstytucyjnego.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych

12. Wolne wnioski i informacje

13. Zamknięcie obrad.

 

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy omówiła po kolei informacje określone w punktach 6, 7 i 8 i przyjęła je do wiadomości oceniając pozytywnie działalność Komisariatu Policji w Rychwale, Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w roku 2020 (załączniki).

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia  wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 9 porządku obrad. Wszystkie uchwały, w głosowaniu imiennym,  zostały przyjęte jednogłośnie.

Ponadto Rada rozpatrzyła trzy petycje, które wcześniej  przeanalizowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zarekomendowała uznanie wszystkich petycji za  bezzasadne.

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Rada Gminy  przyjęła jednogłośnie  trzy uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uznając je za bezzasadne.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu      przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

(-) Biuro Rady


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

12
czerwca 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry