Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XXI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 29 grudnia 2016r. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XX Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rzgów na rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  2. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020,
  3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. w sprawie  przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rzgów na lata 2017-2022.
  5. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  6. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzgów nr 23/15 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  8. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów,
  9. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie do wykonywania czynności w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020 i budżetu gminy na rok 2017. Projekty tych dokumentów wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz przez wszystkie komisje Rady Gminy. Po odbytej dyskusji i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Rada Gminy jednomyślnie przyjęła zmiany WPF na lata 2016-2020.

Następnie 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” został uchwalony budżet gminy na rok 2017.

Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła jednomyślnie wszystkie pozostałe projekty uchwał.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                            (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry