Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XVI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 30 kwietnia 2020r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 13 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w roku 2019.
 7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w roku 2019.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2029,

c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rzgów spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacjii sposobu jej rozliczenia,

d) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

e) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów,

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzgów,

h) w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Rzgów,

i) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

j) w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rzgów,

k) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Rzgowie do prowadzenia postępowańw sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

l) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Rzgów,

m) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzgów.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

W punkcie 6 porządku  obrad Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Wojciech Koszal omówił informację o działalności Zarządu Gminnego i jednostek OSP w roku 2019.

Radni i Wójt nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji, natomiast bardzo pozytywnie ocenili działalność Prezesa,  Zarządu Gminnego, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność straży pożarnych w Gminie Rzgów.

Następnie Kierownik GOPS w Rzgowie Joanna Stałanowska omówiła i uzupełniła informację o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2019. Radni nie zgłosili uwag.

Po krótkiej przerwie Rada Gminy przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                              (-) Biuro Rady


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry