Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 14 lutego 2020 r. odbyła się XV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale  za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2029,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne,

e) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rzgów spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia,

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2020-2022,

g) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Rzgów,            

h) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,

i) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

j) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzgów na lata 2020-2025,

k) w sprawie zmiany uchwały nr 102/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

l) w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sławsk i wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sławsk.

          8. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Rzgów na 2020 rok.
          9. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji RG na 2020 rok.
         10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
         11. Wolne wnioski i informacje.
         12. Zamknięcie obrad.

W punkcie 6 porządku obrad Komendant Komisariatu Policji w Rychwale – Waldemar Adamczyk  omówił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale w roku 2019 (informacja w załączniku). Udzielił również dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez radnych pytania.

Następnie przystąpiono do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał.

Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie poza jedną, gdzie 4 radnych wstrzymało się od głosu. Rada jednomyślnie przyjęła swój plan pracy na rok 2020 oraz zatwierdziła plany pracy stałych komisji na 2020 rok.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                                                    (-) Biuro Rady

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

14
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry