Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XLVI Sesji Rady Gminy Rzgów

Dnia 28 kwietnia 2023 r. odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 12 radnych. Obrady przeprowadzono zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z  XLIV i XLV  Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Omówienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za 2022 rok.

7. Omówienie informacji o działalności GOPS w Rzgowie za rok 2022.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 2. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2023-2033;
 3. w sprawie planu pracy Rady Gminy Rzgów na 2023 rok;
 4. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rzgów na rok 2023;
 5. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie;
 6.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławsk;
 7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Branno;
 8. w sprawie zmiany uchwały nr 98/08 Rady Gminy Rzgów z dnia 18.06.2008 r. zmienionej uchwałą nr 51/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „ Solidarni w Partnerstwie”;
 9. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”;
 10. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Rzgów urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków;
 11. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów w 2023 roku.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.


Po omówieniu stałych punktów porządku obrad,  Rada Gminy wysłuchała po kolei informacji określonych w punktach 6 i 7. Przyjęła je do wiadomości, oceniając pozytywnie działalność Komisariatu Policji w Rychwale oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w roku 2022 (załączniki).

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia  wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 8 porządku obrad. Wszystkie uchwały, w głosowaniu imiennym,  zostały przyjęte jednogłośnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.


 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
maj 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry