Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XLII Sesji Rady Gminy Rzgów.

W dniu 29 listopada 2022r. odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych. Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021-2022.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2022 – 2032,
c) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa naliczenia podatku rolnego,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów,
g) w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do właściwych placówek oświatowych,
h) w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rzgów na lata 2017-2022,
i) w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego,
j) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2023-2025,

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.
Po omówieniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy, z udziałem dyrektorów szkół w gminie, omówiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021-2022. Szczególną uwagę zwrócono na wyniki nauczania w poszczególnych szkołach w porównaniu do wyników w powiecie. Przeanalizowano też stan zaopatrzenia szkół w opał na bieżący sezon grzewczy.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 7 porządku obrad. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

(-) Biuro Rad


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry