Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XL Sesji Rady Gminy Rzgów.


Informacja z XL Sesji Rady Gminy Rzgów.

W dniu 26 września 2022r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14  radnych. Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z  XXXVII, XXXVIII  i XXXIX  Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pn.,,Budowa linii kolejowej Turek-Konin”,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
c) w sprawie zmian w WPF  Gminy Rzgów na lata 2022 – 2032,
d) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów.
e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
f) w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr 236/22 Rady Gminy Rzgów z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów na rok 2022
g) w sprawie zaopiniowania cen na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20...- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
h) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Sławsk przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Sławsk.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.


Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 6 porządku  obrad. Wszystkie uchwały, poza uchwałą w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pn.,,Budowa linii kolejowej Turek-Konin”, którą przyjęto 11 głosami „za”, przy 3 „przeciw”, zostały przyjęte jednogłośnie. Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.


(-)    Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  13
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry