Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XL Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 12 października 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Sylwin Donart zapoznał zebranych z warunkami dotyczącymi tworzenia się 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu i szczegółami wstąpienia do terytorialnej służby wojskowej.

Następnie 8 nauczycielom z terenu Gminy Rzgów wręczono kwiaty i nagrody finansowe Wójta Gminy Rzgów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Osoby nagrodzone to: Aleksandra Gałecka, Agnieszka Goździk, Aleksandra Kubasik, Jolanta Ptak, Katarzyna Zielińska, Janusz Olejniczak, Robert Bandych i Łukasz Andrzejewski.

Obrady na XL Sesji Rady Gminy Rzgów przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  b) w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026,
  c) w sprawie zmiany uchwały nr 175/17 RG Rzgów z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu,
  d) w sprawie Statutu Gminy Rzgów,
  e) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  f) w sprawie zmiany uchwały nr 102/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  h) w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2019 r.
  i) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rzgów,
  j) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
  k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  l) w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Rzgów,
  m) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzgów.
 7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na ławnika Sądu Okręgowego w Koninie.
 8. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do  rozpatrzenia i uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał.

Wszystkie uchwały, poza dwoma, zostały przyjęte jednomyślnie.

Następnie, w głosowaniu tajnym, dokonano wyboru uzupełniającego ławnika  Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2015-2019. Jedynym kandydatem był Waldemar Józef Tubacki i został wybrany na tę funkcję.

Wójt i Przewodniczący Rady przedstawili informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 r. do których nie wniesiono żadnych uwag.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                                  (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry