Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z V Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 27 marca 2019 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 13 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Omówienie informacji:
  a) o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale w roku 2018.
  b) o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rzgowie w 2018 r.
  c) o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2018.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2028,
  c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW na lata 2014-2020,
  d) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”,
  e) w sprawie zmiany uchwały nr 96/16 z dnia 21.03.2016 r. we sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzgów,
  f) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów,
  g) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów,
  h) w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie poprzez zmianę siedziby.
 8. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Rzgów na 2019 rok,
 9. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rzgów na 2019 rok.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do omówienia informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za rok 2018. Wyjaśnień udzielił Komendant Komisariatu Policji w Rychwale kom. Waldemar Adamczyk (informacja w załączniku).

Następnie Rada Gminy przystąpiła do omówienia informacji o  działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w 2018 r. (informacja w załączniku). Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych udzielili: Prezes ZG ZOSP – Wojciech Koszal i Komendant Gminny OSP – Andrzej Rosiński.

Kolejną informacją, którą omówiono była informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w roku 2018. W zastępstwie Kierownika GOPS wyjaśnień udzieliły: Sylwia Jakubowicz i Emilia Ławniczak.

Następnie Rada przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał. Wszystkie uchwały (poza dwoma) zostały przyjęte jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                                          (-) Biuro Rady


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

22
luty 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry