Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja o L Sesji Rady Gminy Rzgów.

W piątek, 27 pażdziernika 2023 r. , o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się L Sesja Rady Gminy Rzgów.


Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2023-2033;
c) w sprawie zmiany uchwały Nr 334/23 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
d) w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych;
e) w sprawie zaopiniowania cen na 2024 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20...- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie;
f) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
g) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2024-2033;
h) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z rządowego programu odbudowy zabytków.

8. Przeprowadzenie wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Rzgów
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

13
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry