Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XVIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  21 października 2016r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.
Obrady, pod przewodnictwem Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Wiktora Nawrockiego przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad, z którego na początku  sesji  skreślono projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rzgów nr 158/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady gminy Rzgów oraz wprowadzono pod obrady dwa projekty uchwał, a mianowicie: w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzgowie i w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XVI i XVII  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie przekazania urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych, stanowiących mienie Gminy Rzgów, do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
  2. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rzgów na lata 2017 i 2018 na realizację w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  4. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020.
  5. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2016-2032”,
  6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Branno,
  7. w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do Konińskiej Izby Gospodarczej,
  8. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Rzgów,
  9. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów,
  10. w sprawie zmiany Strategii rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020,
  11. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  12. w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2017r., proponowanych przez Spółkę MZGOK sp. z o.o. z siedziba w Koninie
  13. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzgowie,
  14. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów.
 7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów  za I półrocze 2016r.
 8.  Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2015.            
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.                                                                                          

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy  przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał i je przyjęła.
Bez uwag i dyskusji przyjęto informację o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016r. oraz informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2015.
W trakcie obrad wręczono nauczycielom nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                            (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  13
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry