Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  14 czerwca 2016r. odbyła się XV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XIV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2015.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów absolutorium za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 8. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów,
  2. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świątniki na lata 2016-2020.
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  4. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020.
  5. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.

 11. Zamknięcie obrad.

   

  Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy  przystąpiła do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2015.

  Wykonanie budżetu w roku 2015 pozytywnie oceniły wszystkie stałe komisje Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

  Po krótkiej dyskusji Rada Gminy 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” zatwierdziła uchwałą sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2015.

  Następnie Rada rozpatrzyła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2015. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię pozostałych komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

  W wyniku głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów absolutorium za rok 2015.

  Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał i je przyjęła.

  Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

  Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

   

                                                                                                                   (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  12
  czerwca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry