Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  21 marca 2016r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 12 radnych.
Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XII Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie  projektów uchwał:

a. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”,
b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rzgów na lata 2016-2019,
c. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rzgów,
d. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów w 2016 roku,
e. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2009 – 2015,
f. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
g. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzgów,
h. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020,
i. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.
j. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu (na przebudowę drogi powiatowej).

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
8. Przyjęcie planów pracy: Rady Gminy Rzgów i jej komisji na rok 2016.
9.   Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
10.  Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał. Uchwały te przyjęto jednomyślnie. Również jednomyślnie Rada przyjęła plany pracy na 2016r.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  luty 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry