Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Dodatek dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła to wsparcie dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym lub innym rodzajem biomasy. Gospodarstwa te otrzymają wsparcie finansowe w formie jednorazowego dodatku, który wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,
  • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się tu:

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek wymienionej osoby, jeżeli:

- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;

- wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy; pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;

- wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że    jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest zgłoszenie lub wpisanie źródeł ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

 Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski można składać:

- osobiście w siedzibie GOPS, ul. Konińska 6,  62-586 Rzgów, od poniedziałku do piątku ,  w godzinach  od 7.30 do 15.30;

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej -  ePUAP: GOPSRzgow

W przypadku złożenia wniosku  za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź profilem zaufanym.

Wniosek należy złożyć  w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r.  pozostaną się bez rozpoznania.

Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

 

W razie pytań możliwy kontakt telefoniczny 63 241-95-91 lub e-mailowy: pomoc@gops.gminarzgow.pl


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

13
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry