Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

DOBRY START - 300 zł dla ucznia

DOBRY START to 300 złotych jednorazowego wsparcia co roku dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

DLA KOGO ŚWIADCZENIE DOBRY START?

Świadczenie Dobry Start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
a) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
b) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

WAŻNE! Program nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Nie obejmuje również studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka (matka lub ojciec), opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Internetowo wnioski można składać od 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną (nie dotyczy pieczy zastępczej).
W wersji papierowej wnioski można składać od 1 sierpnia do dnia 30 listopada.

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, pokój nr 6.

KIEDY RODZINA OTRZYMA WSPARCIE?

Jeżeli wniosek (prawidłowo wypełniony i kompletny) zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą rozpatrzone w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
maj 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry