Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

APLIKUJ O STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów z obszaru działania
tj. gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.  W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 5000 zł, które będą wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca).

Do ubiegania się o stypendium na I rok studiów uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponad gimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu, czyli Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”,
 3.  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu
  na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 4.  pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny
  w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł  lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),
 5.  osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,

W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach
w rodzinie.

 Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Aby uzyskać rekomendację uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki muszą  zgłosić bezpośrednio do Organizacji Lokalnej tj. Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” swoje kandydatury.  

Kandydat do stypendium spełniający warunki, posiadający rekomendację , wypełnia wniosek on-line
na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ .

Aplikacja internetowa jest aktywna od 1 lipca 2016 do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku w systemie, wniosek i listę załączników należy wydrukować, podpisać i złożyć
w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

Bardzo ważne jest aby  składając wniosek kandydat miał rekomendację organizacji pozarządowej. 
We wniosku jest rubryka (wymagana - bez jej wypełnienia nie będzie możliwe zamknięcie wniosku), w której kandydat umieszcza nazwę organizacji od której otrzymał rekomendację.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3 w Starym Mieście lub pod nr tel. 665 550 131.

Niezbędne dokumenty dostępne na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/ .

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  12
  czerwca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry