Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Gmina Rzgów wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz z 15 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu konińskiego.

Grupy najbardziej potrzebujące wsparcia to dzieci, młodzież i osoby niesamodzielne. To do nich skierowany jest projekt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu: zatrudni specjalistów do pracy z rodzinami przejawiającymi  problemy opiekuńczo - wychowawcze jako wsparcie dla asystenta rodzin. Zostanie zatrudniony asystent rodziny. Powstanie Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, czyli placówka wsparcia dziennego. Przystosowane zostaną pomieszczenia, umeblowane, wyposażone, zatrudniona zostanie wykwalifikowana kadra, specjaliści do pracy z dziećmi, zakupione zostaną materiały do zajęć dla 25 dzieci z terenu Gminy Rzgów. Ognisko będzie miało siedzibę w Domu Kultury w Sławsku, przewiduje się, iż będzie funkcjonować od marca 2017r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00. Z dziećmi będą przeprowadzane zajęcia kształcące zdolności dzieci i rodziców. Pobyt dzieci w placówce będzie nieodpłatny i dobrowolny.

Zatrudnione zostaną również 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych. Do ich zadań należeć będzie pomaganie podopiecznym w czynnościach życia domowego, pielęgnacja, mobilizacja podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Kwota dofinansowania otrzymanego przez Gminę Rzgów wynosić będzie 376.197,00 zł.

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

27
2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry