Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Natura 2000

Na terenie Gminy znajdują się obszary ochrony przyrody Natura 2000:

Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002) – obszar specjalnej ochrony ptaków utworzony zgodnie z Dyrektywą Ptasią, o powierzchni całkowitej 57104.4 ha. Obszar obejmuje środkowy bieg rzeki Warta, będący ostoją ptaków o randze ogólnoświatowej. Znajdują się tu cenne pod względem przyrodniczym siedliska tj. górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne i starorzecza, zmienno wilgotne łąki trzęślicowe i lasy łęgowe oraz nadrzeczne zarośla wierzbowe, murawy kserotermiczne i wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi. Na jego terenie występuje ponad 230 gatunków ptaków, wiele z nich to gatunki lęgowe a czterdzieści dwa znajdują się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Inne gatunki zwierząt żyjących na tych terenach to bobry, wydry, kumak nizinny, traszka grzebieniasta oraz ryby tj. koza, różanka i piskorz.

Ostoja Nadwarciańska (kod obszaru PLH300009) - specjalny obszar ochrony siedlisk utworzony zgonie z Dyrektywą Siedliskową, o powierzchni całkowitej 26653.1 ha. Obszar obejmuje fragment doliny Środkowej Warty i jest to jeden z najlepiej zachowanych naturalnych krajobrazów rzeki nizinnej. Na terenie ostoi znajdują się śródlądowe łąki halofilne, które są w bardzo dobrym stanie zachowania, wraz z populacjami gatunków słonorośli, którym grozi wyginięcie oraz zagrożonego storczyka błotnego.

Więcej informacji na temat programu Natura 2000    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry