Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Wniosek o uzgodnienie trasy przyłącza

Wniosek dotyczy lokalizacji urządzeń w pasie drogowym (zgoda projektowa), a nie zajęcia pasa drogowego na potrzeby budowy tychże urządzeń.

KIEDY JEST WYMAGANE UZGODNIENIE TRASY PRZYŁĄCZA:
• w celu przebiegu trasy projektowanego przyłącza/urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej/wewnętrznej.
2. Projekt wykonania przyłącza, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:10002) (kserokopia) lub mapa do celów projektowych w skali 1: 500 lub 1:1000 – 2 egz.
3. Pełnomocnictwo - jeśli osoba składająca wniosek jest pełnomocnikiem to należy dołączyć pełnomocnictwo – wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł, numer konta Urzędu Gminy Rzgów: LBS Strzałkowo O/Rzgów 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji i Remontów
JOLANTA KOPACZEWSKA-BODO
Siedziba: pokój nr 4 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 26, kom. 780 805 665
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: projekty@gminarzgow.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ rozpatruje złożony wniosek, wydaje decyzję administracyjną wraz z uzasadnieniem i doręcza wnioskodawcy.
Organ sprawdzi kompletność wniosku oraz załączników. W przypadku braków,  wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie braki nie zostaną uzupełnione, zarządca drogi pozostawi wniosek bez rozpoznania – nie wyda decyzji.
Należy pamiętać, że wydana decyzja uzgodnieniowa nie stanowi pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia. Przed planowaną realizacją robót inwestor zobowiązany jest do wystąpienia  do Urzędu Gminy ze stosownym wnioskiem na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
W Urzędzie Gminy Rzgów wydawane są uzgodnienia dotyczące dróg będących w zarządzie gminy.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 19, art. 35, art. 38 ust. 2 i art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021. 1923 ze zm.).
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) w przypadku budowy/przebudowy lub remontu drogi, jeżeli zachodzi konieczność przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. nr 2351 ze zm.). Wydana decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ww. ustawy.
3. Za szkody powstałe na skutek prowadzonych prac związanych z budową/przebudową infrastruktury technicznej na zasadach ogólnych odpowiada właściciel urządzenia.
4. Inwestor zrzeka się w związku z wykonanymi robotami wszelkich roszczeń finansowych wobec Gminy Rzgów, w tym kosztów związanych z prowadzonymi robotami i nadzorem nad budową/przebudową urządzeń technicznych.

DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry