Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi

KIEDY JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z POTRZEBAMI ZARZĄDCY DROGI:
Lokalizacja w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi właściwego ze względu na kategorię drogi oraz jej lokalizację o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym (drogi gminne) należy złożyć wniosek do Gminy Rzgów o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządcy drogi składa się na wniosek (oryginał) do zarządcy drogi właściwego ze względu na kategorię drogi oraz jej lokalizację o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządcy drogi powinien zawierać, co najmniej:
a) imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem numeru NIP, Regon, PESEL;
b) cel zajęcia pasa drogowego;
c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
d) planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy załączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (2 egz.),
b) kserokopię decyzji zezwalającą na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
c) kserokopię pozwolenia na budowę urządzeń umieszczanych w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno–budowlanej bądź oświadczenie o zamiarze budowy przyłączy, zgodnie z §1 ust. 5 pkt. 2 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
d) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie. Numer konta Urzędu Gminy Rzgów: LBS Strzałkowo O/Rzgów 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji i Remontów
JOLANTA KOPACZEWSKA-BODO
Siedziba: pokój nr 4 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 26, kom. 780 805 665
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: projekty@gminarzgow.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ rozpatruje złożony wniosek, wydaje decyzję wraz z uzasadnieniem i doręcza wnioskodawcy.
Organ sprawdzi kompletność wniosku oraz załączników. W przypadku braków,  wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie braki nie zostaną uzupełnione, zarządca drogi pozostawi wniosek bez rozpoznania – nie wyda decyzji.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt 2, ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.);
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);
- uchwała nr 102/04 Rady Gminy Rzgów w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ogłoszonej w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 29.11.2004 r. (Nr 163, poz. 3488).

DODATKOWE INFORMACJE:
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z umieszczeniem opisanego powyżej urządzenia inwestor zobowiązany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia opisanego powyżej,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia opisanego powyżej (patrz: zajęcie pasa drogowego).
Uwaga:
Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry