Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości / zaświadczenie o numerze porządkowym

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub  inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

Uwagi:

 • Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadamia się  właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 • Osoby wskazane powyżej, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Opłaty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.

 • 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Rzgów, ul.. Konińska 8, 62-586 Rzgów, LBS Strzałkowo O/Rzgów, nr konta: 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001 lub w kasie na terenie Urzędu Gminy Rzgów.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy Rzgów ich nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 1. Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę. 
 2. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:

 • Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  
 • Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Art. 3 § 2 pkt 4, art. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Dla ustalenie numerów porządkowych należy przedłożyć:
  - wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia    2012 r. (poz. 125)
  - dla budynku istniejącego - kopię  mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub kopię mapy  z projektem podziału nieruchomości z naniesionym budynkiem
  - dla budynku w budowie lub budynku prognozowanego - kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu
 2. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:
  - wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w przypadku jeśli  wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
  - dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry