Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

PROGRAM STYPENDIALNY 2020 2021 FUNDUSZU AGRAFKA I FUNDUSZU IM. PAWŁA KRYSZCZYSZYNA

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych,  liceów  i techników, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”  jest tzw. nominatorem, co oznacza, iż z terenu gmin (obszar objęty Programem Działaj Lokalnie): Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto  i Tuliszków, może nominować  osoby  do stypendium.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Stypendium przyznawana jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie
w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r. w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

 • opłacenie czesnego w szkole lub na uczelni,
 • opłacenie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
 • zakup podręczników i pomocy naukowych,
 • zakup sprzętu niezbędnego do nauki w domu,
 • innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty.

Zgłoszenia o nominację można dostarczać do siedziby Stowarzyszenia osobiście (osoby niepełnoletnie powinny się zgłosić z opiekunami) do dnia 03.07.2020 roku, do godz. 15:00.

Do wniosku, który będzie składał nominator - potrzebne będą oryginały niżej wymienionych dokumentów:

1. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego lub kopia fragmentu aktualnego, rocznego zeznania podatkowego (rodziców/opiekunów), informująca o wysokości osiągniętych dochodów.
2. Skany/ zdjęcia 5 najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium AGRAFKI.
3. Opinia wychowawcy.
4. Pomysł na rozwój osobisty.
5. Świadectwo ukończenia klasy.

Kryteria wyboru stypendystów są następujące:

 • udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych lub humanistycznych (średnia ocen),
 • sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę
  w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
 • pomysł na rozwój osobisty.

 

Kontakt:   e-mail: lgd@stare-miasto.pl  lub tel. 665 550 131

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.sswp.com.pl/aktualnosci/program-stypendialny-20202021-funduszu-agrafka-i-funduszu-im-pawla-kryszczyszyna.html


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  21
  marca 2023

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry