Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XXX SESJA RADY GMINY RZGÓW

W poniedziałek, 30 października br., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2022,
 2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
 3. w sprawie zmiany uchwały nr 188/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
 4. w sprawie zaciągnięcia kredytu,
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 6. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzgów na lata 2017 – 2023,
 7. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
 8. w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… -  odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2018 r. proponowanych przez Spółkę MZGOK sp. z o.o. z siedzibą w Koninie,
 9. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów,
 10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzgów,
 12. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Rzgów,
 13. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzgów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 14. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławsk,
 15. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,
 16. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rzgów.
 1. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017 r.
 2. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 4. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  17
  styczeń 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry