Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY

ul. H. Sienkiewicza 2
62- 586 Rzgów
Tel. 609 456 183

Prezes Stowarzyszenia  DZIKIE BOBRY - Mariola Budzińska
e-mail: dzikie-bobry@wp.pl
www.dzikiebobrywslawsku.pl

Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY - rok założenia 2011

Celem działalności Stowarzyszenia jest :

 • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, środowiska społecznego.
 • Pomoc rodzinom zagrożonych patologią społeczną.

   

W zakresie celów określonych i sposobów realizacji celów statutowych określonych Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego, odpowiadającą następującym rodzajom działalności pożytku publicznego wskazanym  w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:

- 85.51.Z (Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych) Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, kolonii, półkolonii oraz innych działań dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

2) W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

- 88.99.Z (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) Organizowanie wsparcia  dla osób w trudnej sytuacji.

3) W zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

- 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzez zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

4) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz  w zakresie turystyki i krajoznawstwa

- 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Promowanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych , ekologicznych, turystycznych po okolicy.

5) w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

- 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz działalność na rzecz upowszechniania turystyki , sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.

6) w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

- 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Wprowadzenie w życie i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.

-  94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Organizowanie różnorodnych imprez integracyjnych

7) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu włączenie się środowiska lokalnego w proces integracji.

Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w następującym zakresie: 

 1. 85.51.Z (Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych) Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, kolonii, półkolonii oraz innych działań dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 2. 88.99.Z (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) Organizowanie wsparcia  dla osób w trudnej sytuacji.
 3. 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzez zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 4. 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Promowanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych , ekologicznych, turystycznych po okolicy.
 5. 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz działalność na rzecz upowszechniania turystyki , sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 6. 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Wprowadzenie w życie i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.
 7. 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu włączenie się środowiska lojalnego w proces integracji.
 8. 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana): Organizowanie różnorodnych imprez integracyjnych.

Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w następującym zakresie: 

 1. 85.51.Z Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, kolonii, półkolonii oraz innych działań dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 2. 88.99.Z Organizowanie wsparcia  dla osób w trudnej sytuacji.
 3. 94.99.Z Szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzez zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 4. 94.99.Z Promowanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych , ekologicznych, turystycznych po okolicy.
 5. 94.99.Z Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz działalność na rzecz upowszechniania turystyki , sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 6. 94.99.Z Wprowadzenie w życie i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.
 7. 94.99.Z Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu włączenie się środowiska lojalnego w proces integracji.
 8. 94.99.Z Organizowanie różnorodnych imprez integracyjnych.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Twórcze „DZIKIE BOBRY” w Sławsku

Minęły już 4 lata działalności Stowarzyszenia „DZIKIE BOBRY” w Sławsku, dlatego przyszedł czas na przedstawienie mieszkańcom gminy Rzgów najważniejszych realizowanych inicjatyw. Głównymi inicjatorkami i założycielkami Stowarzyszenia są Mariola Budzińska i Katarzyna Rejniak, które swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem pozyskują środki na różnego rodzaju projekty. Realizowane projekty są bezpłatne i skierowane bezpośrednio do mieszkańców gminy Rzgów.

Pierwszym realizowanym projektem wspólnie z gminą Rzgów był projekt „Punkt przedszkolny Kraina Radości w gminie Rzgów”, w ramach którego powstał 10 godzinny punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z gminy Rzgów. Obecnie projekt się zakończył, a Stowarzyszenie realizuje nadal  wychowanie przedszkolne w formie Niepublicznego przedszkola „KRAINA RADOŚCI” w Sławku. Ogólna wartość projektu to około 900 tysięcy złoty.

Kolejny projekt to „Organizacja miejsca odpoczynku dla turystów przy promie w Sławsku” gdzie udało się pozyskać środki z Powiatu Konińskiego
i Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu postawiono altankę wraz z grillem przy promie w Sławsku. Koszt całkowity to 11.700,00 zł.

W roku 2012 zrealizowano również projekt „Rzeźba dziedzictwem regionalnym Gminy Rzgów”, w ramach którego przeprowadzono warsztaty rzeźbiarskie oraz postawiono rzeźbę Rycerza Marcina ze Sławska. Projekt został dofinansowany z Powiatu konińskiego, a koszt całkowity projektu to 4.700,00 zł

Następny projekt to projekt realizowany  w ramach zadania publicznego pt.  Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży współorganizowanie wyjazdów tematycznych, wycieczek, konkursów sesji ekologicznych „Zielonych Szkół”, w okresie od 1 maja 2012 roku do 30 września 2012 roku. Uczestnikami projektu byli uczniowie z Zespołu Szkół w Sławsku, którzy wyjechali na zieloną szkołę do Chalina. Projekt otrzymał dofinansowanie z Powiatu Konińskiego, a wartość projektu to 6.500,00 zł

 „Powitanie lata – zdrowy spacer z nordic walking” to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie. Celem projektu było szkolenie lokalnej społeczności nt. nordic walking oraz zdrowego trybu życia. Uczestnicy pod nadzorem trenera odbyli spacer i instruktaż. Projekt był realizowany w czerwcu 2014 roku, a otrzymał dofinansowanie ze środków powiatu konińskiego.

„Zielona szkoła  z ekologią za pan brat dla młodzieży z powiatu konińskiego”, to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie.  Cel projektu była organizacja zielonej szkoły dla młodzieży w Porzeczu w czerwcu 2013 roku.

Dodatkowo uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności poprzez organizację bezpłatnych festynów integracyjnych. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia na stronie http://www.dzikiebobrywslawsku.pl/


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  maj 2019

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry