Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zasady segregacji odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW - JAK TO ROBIĆ PRAWIDŁOWO?

Rodzaj odpadów

Co NALEŻY wrzucać?

Czego NIE NALEŻY wrzucać?

MAKULATURA

(worek niebieski)

 • gazety i czasopisma,
 • katalogi i prospekty,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
 • torebki i worki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę
 • zabrudzonego i tłustego papieru,
 • papieru z folią,
 • papieru termicznego i faxowego, przebitkowego, kalki technicznej,
 • pieluch, papierów higienicznych,
 • tapet, worków po materiałach budowlanych, itp.

TWORZYWA SZTUCZNE

(plastik, drobny metal, opakowania wielomateriałowe)

(worek żółty)

 • plastikowe butelki po napojach (najlepiej zgniecione), plastikowe zakrętki,
 • opakowania po chemii gospodarczej, tace,
 • torebki, worki i reklamówki foliowe,
 • kubki po jogurtach, kefirach, śmietanie,
 • puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe oraz kapsle,
 • opakowania ciśnieniowe po aerozolach i sprayach,
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach)
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • butelek i pojemników po olejach i smarach,
 • opakowań po lekach,
 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
 • zabawek, sprzętu AGD,
 • styropianu,
 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, farbach, baterii, odpadów pochodzenia medycznego,
 • mokrych folii, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, itp.

SZKŁO

(worek biały)

 • butelki,
 • słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki,
 • luster, żarówek, szkła okiennego,
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
 • reflektorów, kineskopów, szkła żaroodpornego,
 • doniczek, szyb samochodowych, szkła okularowego

ODPADY ZIELONE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

(worek brązowy)

 • odpady kuchenne,
 • wióry z drewna i słomy,
 • liście, kwiaty, trawę
 • popiołu,
 • żużlu z palenisk

  Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

  Firma odbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
  ul. Golińska 10
  62-530 Kazimierz Biskupi
  tel.: (63) 241-11-51
  e-mail: skr-kb@wp.pl

   Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzgów

   Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) dotyczącą udostępnienia informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (art. 3 ust. 2 pkt 9b) informuję, że zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Gminy Rzgów jest:

   Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
   Sp. z o.o. w Koninie
   ul. Sulańska 13
   62-510 Konin

   • instalacja MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
   • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i objęte, na których składowane są odpady komunalne,
   • sortownia odpadów selektywnie zebranych (linia do tworzywa sztucznego, linia szkła).

    Informacja o osiągniętych przez Gminę Rzgów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia

    [art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)]
     

    1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. – 15,9% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2014 r. – 105,1% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2015 r. – 75,2% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%). W 2016 r. - 0 (poziom wymagany nie więcej niż 45 %)
    1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. – 20,3% (poziom wymagany – co najmniej 12%), w 2014 r. – 32,7% (poziom wymagany – co najmniej 14%), w 2015 r. – 33,8% (poziom wymagany – co najmniej 16%). W 2016 r. - 23,33 % (poziom wymagany 18 %)

     Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

     Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się na byłym wysypisku śmieci w Rzgowie.


     Godziny otwarcia:

     • wtorek i piątek – od 8:00 do 15:00,
     • pierwsza sobota każdego miesiąca – od 8:00 do 12:00.


     Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można oddawać następujące odpady komunalne:

     • odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, krzesła, dywany itp.),
     • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, komputery itd.),
     • zużyte opony,
     • odpady budowlane i rozbiórkowe.

      Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki

      Wykaz aptek na terenie Gminy Rzgów odbierających selektywnie zebrane, powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane (niewykorzystane) leki:

      1. Apteka Propolis, ul. Konińska 12, 62-586 Rzgów.
      2. Punkt Apteczny „Grodzki”, ul. Wiśniowa 1, Sławsk, 62-586 Rzgów.


      Uwaga: Do specjalistycznych pojemników zbierane są wyłącznie przeterminowane (niewykorzystane) leki.

       Informacje ogólne

       Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładająca na gminę z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

       Zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest odbierać odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

       Gmina zobowiązana jest również do przygotowywania i przeprowadzania przetargu, w drodze którego zostaje wyłoniony przedsiębiorca, którego obowiązkiem jest odbieranie odpadów komunalnych.


       DO POBRANIA

       Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok

       Przedsiębiorca odbierający w 2017 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów to:

       WYKONAWCA:

       Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW
       Osiecza Druga 15A
       62-586 Rzgów
       tel.: 882-621-404
       e-mail: biuro@komunalkarzgow.pl

       Przedsiębiorca dostarczy harmonogramy Mieszkańcom przed pierwszym wywozem odpadów.


       DO POBRANIA

       Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 8 zł od osoby.
       Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny wynosi 15 zł od osoby.


       Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał, tj.:
       (w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 31 grudnia).


       Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Gminy, przelewem w banku lub elektronicznie na rachunek bankowy:

       Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
       nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


       Dokonując płatności przelewem należy podać w treści przelewu: imię i nazwisko osoby składającej deklarację, adres nieruchomości, miesiąc bądź kwartał, za który uiszczana jest opłata.

        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów

        DO POBRANIA

        Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzgów

        [art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)]


        Podmioty odbierające odpady komunalne:
        -  przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej.
         

        Lp.

        Nazwa podmiotu

        Adres / oznaczenie siedziby

        1.

        Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN"
        Andrzej Bakun

        Roztoka 6
        62-513 Krzymów

        2.

        Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o.

        ul. Malinowa 24g
        Piotrowice
        62-400 Słupca

        3.

        Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"
        Sp. z o.o.

        ul. Łódzka 19
        62-800 Kalisz

        4.

        Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
        Spółka Akcyjna

        ul. Bażancia 1a
        62-800 Kalisz

        5.

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
        i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

        ul. M. Dąbrowskiej 8
        62-500 Konin

        6.

        Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

        ul. Rzemieślnicza 21
        62-540 Kleczew

        7.

        Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

        ul. Spokojna 10
        62-561 Ślesin

        8.

        Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

        ul. Piotrkowska 39
        62-610 Sompolno

        9.

        SUEZ Zachód Sp. z o.o.

        ul. Jerzmanowska 13
        54-530 Wrocław

        10.

        ROL-POL Balcerzak Jan

        Janów 13
        62-580 Grodziec

        11.

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
        i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

        ul. Konińska 78
        62-570 Rychwał

        12.

        Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Golińska 10
        62-530 Kazimierz Biskupi
        13. Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW Osiecza Druga 15A
        62-586 Rzgów

         Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

         DO POBRANIA

         Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

         DO POBRANIA

         Edukacja ekologiczna

         Podsumowanie konkursu plastycznego pn.: EDUKUJEMY DZIECI JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


         Przedstawienia ekologiczne w Gminie Rzgów w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

          Czystsze Powietrze

          INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

          Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

          Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.


          Czy wiesz, że:

          • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
          • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
          • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).


          Pomocne linki:
          http://www.plasticeurope.pl
          http://misja-emisja.pl/
          http://www.niskaemisja.pl/
          http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

           Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzgów

           Lp.

           Numer decyzji

           Data obowiązywania

           Nazwa podmiotu
           (Imię i nazwisko)

           Nr telefonu

           1.

           GKP.6233.2.2011

           22.12.2021

           Kopaczewski Maciej

           63 241 92 65

           2.

           ZPP.6233.1.2015

           08.01.2025

           Joanna Janc
           „BIOMA”

           661 808 807

           3.

           GOK.WO.6233.2.2015

           08.11.2025

           Przedsiębiorstwo Wodociągów
           i Kanalizacji w Koninie

           63 245 94 75

           4.

           GKP.6233.1.2016

           31.10.2026

           Marciniak Marek

           663 641 512

            

            Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

            Pogoda w naszej Gminie

            14
            grudnia 2017

            Dziś są imieniny:

            DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY


            Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
            strzałka do góry