Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

W związku z wybudowaniem kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rzgów i Rzgów Drugi wzdłuż ulicy Targowej, Rzgów Drugi wzdłuż ulic: Kwiatowej i Makowej oraz w m. Lisiniec części sołectwa Dąbrowica, Wójt Gminy Rzgów przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel. Realizując obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy:

 • złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w Zakładzie Usług Wodnych Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.

          Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Klienta tel. 63/242 88 53 w. 29

 • na podstawie wydanych warunków technicznych wykonać podłączenie budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej przez uprawnioną firmę budowlaną,
 • zgłosić do ZUW Sp. z o.o. w Koninie odbiór wykonanego przyłącza,
 • zawrzeć umowę z ZUW Sp. z o.o. w Koninie na odbiór ścieków,
 • zlecić opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Z czego wynika obowiązek przyłączenia się i kto jemu podlega?

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji, co wynika z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

Należy pamiętać, że obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej nie dotyczy tylko osób, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Dotyczy on również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego wymagają zgłoszenia w Urzędzie Gminy Rzgów z uwagi na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.

A jak się nie przyłączę?

W przypadku uchylania się od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wójt gminy zobowiązany będzie wydać decyzję nakazującą przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, a nie wykonanie tego obowiązku przez mieszkańca będzie skutkowało w pierwszej kolejności otrzymaniem upomnienia. Jeśli to nie przyniesie założonego skutku, kolejnym krokiem będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego nakładającego karę grzywny. W przypadku osoby fizycznej nałożona grzywna może sięgnąć wysokości do 10 tys. zł, w przypadku osób prawnych i jednostek nie więcej niż 50 tys. zł. Grzywna może być nakładana wielokrotnie, do maksymalnej wysokości: dla osób fizycznych do 50 tys. zł, dla prawnych i jednostek do 200 tys. zł..

Większość wykonanych kanalizacji sanitarnych była dofinansowana ze środków unijnych PROW 2014-2020.
W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji dotychczasowych szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi.

Wójt Gminy Rzgów składa podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wywiązali się z obowiązku i przyłączyli się do sieci kanalizacyjnej, wspierając tym samym dbałość o środowisko.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  07
  kwietnia 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry