Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXXI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 01 grudnia 2017 r. odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • w sprawie zmiany uchwały nr 128/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 21.10.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rzgów,
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczania podatku rolnego na 2018 r.
 • w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.
 • w sprawie zmiany uchwały nr 212/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

      7. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2016/2017.
      8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
      9. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
      10. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez komisje Rady projektów uchwał.
Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy wszystkie uchwały przyjęto jednomyślnie.
Następnie, po dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień dyrektorów szkól z terenu gminy, Rada Gminy przyjęła informację Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2016/2017
(w załączniku).
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                                                  (-) Biuro Rady

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

11
lipca 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry