Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XVI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 27 lipca 2016r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 13 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Koncepcji Gospodarki Ściekowej dla Gminy Rzgów,
 2. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji Aglomeracji Rzgów, Gmina Rzgów,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 4. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020,
 5. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Wołożyńską Rejonową Radą Delegatów, Republika Białoruś,
 6. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał i je przyjęła.

Najwięcej uwagi poświęcono Koncepcji Gospodarki Ściekowej dla Gminy Rzgów, którą po zaprezentowaniu przez Zastępcę Wójta przyjęto jednogłośnie. Dokument ten określa optymalne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Rzgów i jest niezbędny przy aplikowaniu o środki na budowę wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków z programu PROW 2014 – 2020.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

(-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  17
  styczeń 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry