Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z III Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 27 grudnia 2018 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2028.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rzgów na rok 2019.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2026,
 3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
 4. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 5. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki,
 6. w sprawie ustanowienia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 7. w sprawie zmiany uchwały nr 103/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Rzgów.
 8. W sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 – 2028 i budżetu gminy na rok 2019. Projekty tych dokumentów wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz przez wszystkie stałe komisje Rady Gminy, które wypracowały swoje wnioski do projektu budżetu. Wójt odniósł się do nich w autopoprawce, którą Rada przyjęła jednomyślnie.

Po odbytej dyskusji i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Rada Gminy jednomyślnie przyjęła WPF na lata 2019 – 2028. Następnie, również jednomyślnie, został uchwalony budżet gminy na rok 2019. Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła jednomyślnie wszystkie pozostałe projekty uchwał.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                              (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  09
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry