Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z II Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 10 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Powołanie stałych komisji Rady Gminy Rzgów i wybór ich przewodniczących.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  b) w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026,
  c) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
  d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczania podatku rolnego,
  e) w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Rzgów,
  f) w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzgów,
  g) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rzgów na kadencję 2018-2023
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do powołania stałych komisji. Powołano cztery pięcio-osobowe komisje: Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Gospodarczą i Budżetu oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Następnie wybrano Przewodniczących wszystkich komisji oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada rozpatrzyła projekty uchwał wymienione w punkcie 7 porządku obrad i jednomyślnie przyjęła wszystkie uchwały.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                                        (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  14
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry