Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXXII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018 - 2026.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rzgów na rok 2018.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 - 2022,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Rzgów poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA RZGÓW,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2022,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
 • w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzgów przeprowadzenia kontroli,
 • w sprawie Statutu Gminy Rzgów,
 • w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

        9.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
      10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
      11. Zamknięcie obrad.
 

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018 - 2026 i budżetu gminy na rok 2018. Projekty tych dokumentów wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz przez wszystkie stałe komisje Rady Gminy, które wypracowały swoje wnioski do projektu budżetu. Wójt odniósł się do nich w autopoprawce, którą Rada przyjęła jednomyślnie.

Po odbytej dyskusji i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Rada Gminy jednomyślnie przyjęła WPF na lata 2018 - 2026.
Następnie 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” został uchwalony budżet gminy na rok 2018.
Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła jednomyślnie wszystkie pozostałe projekty uchwał.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                            (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  20
  styczeń 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry