Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXX Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  30 października 2017 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.
Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXVII, XXVIII i XXIX  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  3. w sprawie zmiany uchwały nr 188/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  4. w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
  6. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzgów na lata 2017-2023,
  7. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
  8. w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2018r. proponowanych przez Spółkę MZGOK sp. z o.o. z siedzibą w Koninie,
  9. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów – projekt uchwały wycofano z porządku obrad,
  10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały wycofano z porządku obrad,
  11. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzgów,
  12. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Rzgów,
  13. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzgów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  14. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławsk,
  15. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,
  16. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rzgów.
  17. w sprawie zmiany uchwały nr 175/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 7. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017 r.
 8. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i zaopiniowanych przez komisje Rady projektów uchwał. Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy wszystkie uchwały przyjęto jednomyślnie poza uchwałą w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Rzgów, której nie przyjęto.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                            (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  25
  styczeń 2020

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry